بستني فالوده بشكه اي تك قلو

بستني فالوده بشكه اي تك قلو

درابعاد٦٠/٧٠/١٤٠
باموتور١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
….شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله

بستني فالوده بشكه اي دوقلو

بستني فالوده بشكه اي دوقلو

درابعاد١٤٠/١١٠/٧٠
بادوموتورمجزابه قدرت١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
….شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله

بستني فالوده بشكه اي چهار قلو

بستني فالوده بشكه اي چهار قلو

درابعاد٢٢٠/٧٠/١٤٠
باچهارموتورمجزابه قدرت١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
….شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله