بستني فالوده بشكه اي دوقلو

img_002

درابعاد١٤٠/١١٠/٧٠
بادوموتورمجزابه قدرت١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره….
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله

 


بستني فالوده بشكه اي تك قلو

img_001

درابعاد٦٠/٧٠/١٤٠
باموتور١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره….
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله


بستني فالوده بشكه اي سه قلو
img_003

درابعاد١٦٠/٧٠/١٤٠
باسه موتورمجزابه قدرت١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره….
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله


بستني فالوده بشكه اي چهار قلو

img_004

درابعاد٢٢٠/٧٠/١٤٠
باچهارموتورمجزابه قدرت١/٣اسب بخار
اززيرصفرتابالاي صفر
قابل استفاده براي انواع نوشيدني
شربت سردكن.ابسردكن.دوغ.شيروغيره….
باضمانت ٦ماه وگارانتي١ساله